regulamin

Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach serwisu internetowego sznurrrino.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sznurrrino.pl
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje
2.1. Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2.2. Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu i następuje w toku składania zamówienia.
2.4. Serwis – strona internetowa www.sznurrrino.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.
2.5. Sprzedawca – marka Sznurrrino, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sznurrrino Teresa Szablewska z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: os. Wł. Jagiełły 2/30, 60-694 Poznań, NIP: 7810016427. Dane kontaktowe: e-mail: sznurrrino@gmail.com
2.6. Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.7. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
2.8. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Sprzedaż Produktów
3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.
3.2. Złożenie Zamówienia:
3.2.1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu.
3.2.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).
3.2.3. Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.
3.2.4. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.
3.2.5. W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:
a. oczekiwania na realizację Zamówienia;
b. odstąpienia od Zamówienia;
c. Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.
Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.
3.2.6. W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
3.3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
3.3.1. Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3.3.2. Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.
3.3.3. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 3.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.
3.3.4. Umowa zostaje zawarta:
a. w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 3.2.5 lub 3.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;
b. w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 3.2.5  - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia;
c. w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 3.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.
3.3.5. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
3.3.6. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązuje się do dokonania płatności:
- online drogą elektroniczną (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
lub

- tradycyjnym przelewem bankowym na poniższe konto:
numer rachunku: 02 1140 2004 0000 3502 7679 3656
Teresa Szablewska Sznurrrino

os. Wł. Jagiełły 2/30
60-694 Poznań
3.3.7. Dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.
3.3.8. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

3.3.9. Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy. Dostawa jest dokonywana za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na 2-3 dni.
3.4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
3.4.1. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Sprzedawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.
3.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
a. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;
b. wprowadzania i wycofywania Produktów;
c. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach;
d. wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.
Zmiany dokonane w trybie ust. 3.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
3.6. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3.7. Prawo odstąpienia od Umowy
3.7.1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).
3.7.2. Klient może odstąpić od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.
Oświadczenie należy dołączyć do paczki ze zwracanym towarem. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy produkt musi być kompletny.
3.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu
3.8.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.
3.8.2. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania produktu należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3.9. Reklamacje
3.9.1. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.
3.9.2. Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając ją na adres:
Sznurrrino
os. Wł. Jagiełły 2/30
60-694 Poznań
3.9.3. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego podany w punkcie 3.9.2., wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).
3.9.4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
3.9.4. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy.
3.9.6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.
3.10. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

4. Zmiana Regulaminu
4.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
4.2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl